Vedtægter

 

VEDTÆGTER

GÆLDENDE (Opdateret 18. april 2015)

§ 1. NAVN
Stk. 1. Klubbens navn er "MARSELISBORG KAJAK CLUB". Klubben er stiftet 1. november 1928, og har hjemsted i Aarhus Kommune.
Stk. 2. Klubben er tilsluttet  Dansk Kano og Kajakforbund (DKF) under Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. FORMÅL
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve kajaksport under betryggende forhold, at opøve medlemmernes dygtighed gennem konkurrence- og motionsroning samt at virke for kajaksportens fremme. Det er endvidere et formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for klubbens drift.

§ 3. MEDLEMSSKAB
Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne i §4.
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse. Medlemmer skal endvidere overholde de af bestyrelsen givne henstillinger, fastsatte reglementer m.v. Vedtægterne udleveres ved indmeldelse i klubben. Reglementer m.v. er fremlagt i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Stk. 3. Medlemmerne inddeles i følgende grupper:

 1. Senior (19 år og derover)
 2. Junior (17 - 18 år)
 3. Ungdom (15 - 16 år)
 4. Yngste (13 - 14 år)
 5. Børn ( 8 - 12 år)
 6. Passive

Overgang fra en aldersgruppe til en anden sker ved indgangen til det kalenderår, hvori man opnår den for gruppen angivne alder.

Stk. 4. Nye medlemer skal gennemgå klubbens instruktionsforløb inden frigivelse, eller skal kunne dokumentere et tidligere gennemgået instruktionsforløb på EPP2-niveau.
Stk. 5. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen.
Stk. 6. Aktive medlemmer har ret til at benytte klubbens både og klubbens faciliteter samt til at deltage i klubbens aktiviteter i øvrigt. Frigivne, aktive medlemmer har ret til at være i besiddelse af klubnøgle.
Stk. 7. Aktive medlemmer kan, for så vidt der er plads, disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat kajak. Er efterspørgslen efter privat bådplads større end antallet af pladser, kan en tildelt bådplads inddrages. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for tildeling og inddragelse af bådpladser.
Stk. 8. Passive medlemmer har ikke rettigheder i henhold til stk. 6 og 7.

§ 4. INDMELDELSE
Stk. 1. Betingelser for optagelse som aktivt medlem er:

 1. Man skal være fyldt 8 år.
 2. Man skal dokumentere eller demonstrere tilstrækkelig svømmefærdighed.
 3. Man skal ved sin underskrift bekræfte, at man ikke lider af sygdomme, der medfører, at man kan få lammelser eller miste bevidstheden.

Stk. 2. Optagelse af umyndige sker alene ved skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Stk. 3. Ansøgning om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen efter de retningslinjer, som fremgår af MKC’s hjemmeside.

§ 5. UDMELDELSE
Stk. 1. Udmeldelse kan ske ved udgangen af en kontingentperiode ved meddelelse til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal evt. økonomiske mellemværende med klubben afvikles.
Stk. 2. Man har ikke ret til at få tilbagebetalt kontingent for en evt. ikke-aktiv del af kontingentperioden.

§ 6. KONTINGENT
Stk. 1. Det årlige kontingent og genoptagelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemmer skal betale kontingent for ét år ad gangen. Kontingentet opkræves i forbindelse med sæsonstart.
Stk. 3. Æresmedlemmer er friholdt for kontingentbetaling.

§ 7. RESTANCE
Stk. 1. Kontingentet skal betales inden forfaldsdatoen på den udsendte opkrævning.
Stk. 2. Er er medlem i restance en måned efter forfaldsdato for kontingentbetaling, fremsender kassereren én rykkerskrivelse til medlemmet med 14 dages betalingsfrist.
Stk. 3. Finder betaling fortsat ikke sted inden fristens udløb, er medlemmet automatisk tvangsudmeldt, og klubnøglen bliver spærret.
Stk. 4. Evt. genoptagelse af et pga. restance tvangsudmeldt medlem kan kun ske ved betaling af hele restancen samt et genoptagelsesgebyr.

§ 8. EKSKLUSION
Stk. 1. Hvis et medlem handler til skade for klubben, ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, eller i øvrigt gør sig skyldig i forhold, som af bestyrelsen skønnes at gøre vedkommende uværdig eller uegnet til fortsat at være medlem af klubben, kan bestyrelsen beslutte eksklusion af medlemmet.
Stk. 2. Inden bestyrelsens beslutning om eventuel eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt. Meddelelse om beslutning om eksklusion skal ske skriftligt til medlemmet.
Stk. 3. Medlemmet har ret til at forlange beslutning om eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, hvor sagen skal sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Krav om behandling af eksklusionssagen på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest én måned efter, at medlemmet har modtaget skriftlig meddelelse om eksklusion.
Stk. 4. Generalforsamlingen træffer i givet fald den endelige beslutning om eksklusionen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et kvalificeret flertal jf. §17 stk. 2 og 3.
Stk. 5 Fremsættes der ikke rettidigt krav om forelæggelse for generalforsamlingen, er eksklusionen gældende én måned efter bestyrelsens skriftlige meddelelse om eksklusion Forelægges eksklusionen for generalforsamlingen, er eksklusionen gældende umiddelbart efter generalforsamlinegens endelige beslutning om eksklusion.
Stk. 6. I tiden fra bestyrelsens skriftlige meddelelse om eksklusion og frem til evt. eksklusion er gældende, suspenderes medlemmet, klubnøglen spærres, og medlemmet har ikke ret til at anvende klubbens faciliteter.

§ 9. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.
Stk. 2. Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal udsendes med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab skal endvidere være offentliggjort senest en uge inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Indkaldelse sker pr. e-mail til alle medlemmer og ved skriftligt opslag i klubben.
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 24. december. Er der indkommet forslag, sendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen.
Stk. 5. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 6. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance.
Stk. 7. Fuldmagt kan anvendes ved stemmeafgivning. Fuldmagten må dog højst være 14 dage gammel i forhold til datoen for generalforsamlingen, og den skal være udstedt til et stemmeberettiget medlem, som er mødt frem på generalforsamlingen. Der kan højst gøres én fuldmagt gældende pr. befuldmægtigede. Fuldmagter afleveres straks til dirigenten, når denne er valgt. Dirigenten tager stilling til gyldigheden.
Stk. 8. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. DAGSORDEN
Stk. 1. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og status til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgetforslag til diskussion og godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stk. 2. Under punktet eventuelt kan drøftes alle forhold, men der kan ikke træffes beslutninger.

§ 11. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer, salg eller pantsætning af klubbens faste ejendom, låntagning, eksklusion af medlemmer eller klubbens opløsning et kvalificeret flertal jf. §17 stk. 2 og 3.
Stk. 3. Afstemninger skal foretages skriftligt, hvis der stilles krav om det blandt de fremmødte.
Stk. 4. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er myndige og har stemmeret jf. §9 stk. 6.
Stk. 5. Valg af formand eller kasserer finder sted i en selvstændig valgrunde. Hvis kandidaten med flest stemmer ikke har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages endnu en stemmerunde med de to kandidater, der har fået flest stemmer, og kandidaten med de fleste stemmer er valgt. Valg af formand og kasserer må ikke finde sted ved samme generalforsamling, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende.
Stk. 6. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages i én valgrunde. Suppleanterne vælges som 1. og 2. suppleant efter opnået stemmetal. Der må på stemmesedlen højst anføres samme antal navne, som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Det samme navn må kun figurere én gang på hver stemmeseddel. Såfremt der på en generalforsamling skal vælges mere end to menige bestyrelsesmedlemmer, er det kun de to med flest stemmer, som vælges for en 2-årig periode, mens den tredje vælges for ét år.
Stk. 7. Revisor vælges for to år, og revisorsuppleant vælges for ét år.
Stk. 8. Omvalg i tilfælde af stemmelighed berører kun de kandidater, hvis stemmetal stod lige, uanset om der i samme runde er valgt andre kandidater.
Stk. 9. Ved generalforsamlinger føres referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 30 eller 1/3 af samtlige medlemmer kræver det. De pågældende medlemmer skal skriftligt fremsende ønsket til bestyrelsen, vedlagt det fornødne antal underskrifter samt forslag til behandling. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 4. Der gælder de samme bestemmelser vedrørende krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning, m.v., som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 13. BESTYRELSEN
Stk. 1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første bestyrelsesmøde efter nyvalg, herunder udpeges en næstformand blandt de menige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler selv arbejdsopgaverne, og den kan vedtage en forretningsorden. Formands- og kassererhvervet kan dog ikke gives til andre end de valgte.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Enhver beslutning kræver at minimum 3 medlemmer er enige.
Stk. 4. Bestyrelsen fører beslutningsreferater over sine møder. Disse skal være tilgængelige for medlemmerne. Hvis særlige grunde taler herfor, kan der foretages udeladelser i det referat, der offentliggøres.
Stk. 5. Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Stk. 6. Såfremt formanden forlader sin post i valgperioden, fungerer næstformanden som formand, indtil nyvalg af formand kan finde sted ved førstkommende generalforsamling. Suppleanten indtræder midlertidigt i bestyrelsen i ovennævnte periode. Den nyvalgte formands valgperiode udløber samtidigt med den oprindelige formands, således at den ordinære valgrytme mellem formand og kasserer opretholdes.
Stk. 7. Såfremt kassereren forlader sin post i valgperioden, skal bestyrelsen foranledige, at kassererposten overdrages til et andet bestyrelsesmedlem, der konstitueres til kassererposten, indtil nyvalg af kasserer kan finde sted ved førstkommende generalforsamling. Suppleanten indtræder midlertidigt i bestyrelsen i ovennævnte periode. Den nyvalgte kasserers valgperiode udløber samtidigt med den oprindelige kasserers, således at den ordinære valgrytme mellem formand og kasserer opretholdes.
Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for at klubbens ejendom og materiel holdes behørigt forsikret mod brand, hærværk og indbrudstyveri.
Stk. 9. Bestyrelsen kan tvangsudmelde medlemmer i kontingentrestance jf. §7.
Stk. 10. Bestyrelsen kan iværksætte eksklusion jf. §8.
Stk. 11. Bestyrelsen indkalder til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger jf. §§ 9 og 12.
Stk. 12. Bestyrelsen fører og aflægger regnskab samt forelægger budgetforslag jf. §14.
Stk. 13. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade andre end frigivne, aktive medlemmer at være i besiddelse af klubnøgle.

§ 14. REGNSKAB OG BUDGETFORSLAG
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisor.
Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger revideret driftsregnskab og status på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af kassereren. Revideret regnskab skal være offentliggjort for klubbens medlemmer senest en uge før den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. På den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen fremlægge budgetforslag for den kommende sæson. Budgetforslaget offentliggøres sammen med det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

§ 15. REVISION
Stk. 1. Revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling jf. §11 stk. 7.
Stk. 2. Revisor skal senest én uge før den ordinære generalforsamling have gennemgået det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er tilstede.
Stk. 3. Revisor forsyner driftsregnskab og status med påtegning. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.
Stk. 4. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16. TEGNING OG HÆFTELSE
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben dog af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Stk. 2. En samlet bestyrelse kan ved enstemmig beslutning bemyndige kassereren og ét bestyrelsesmedlem til hver for sig at foretage uddrag på klubbens konti i pengeinstitutter. Fuldmagt med nøje angivelse af bemyndigelsernes omfang og eventuelle begrænsninger skal udfærdiges.
Stk. 3. En samlet bestyrelse kan give en betalt ekstern bogholder bemyndigelse til at foretage begrænsede og nærmere specificerede økonomidispositioner.
Stk. 4. Køb, salg eller pantsætning af klubbens faste ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 50.000 kr godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 5. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt overfor trediemand for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med sin formue.

§ 17. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1. Forslag til ændring af klubbens vedtægter, salg eller pantsætning af klubbens faste ejendom, lånoptagelse, eksklusion af medlemmer, eller klubbens opløsning kan besluttes af et kvalificeret flertal på enhver lovligt indkaldt generalforsamling.
Stk. 2. Et kvalificeret flertal kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødte på generalforsamlingen, og at der blandt de fremmødte er ⅔ flertal.
Stk. 3. Opnås der flertal for et forslag på en generalforsamling, hvor der ikke er fremmødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, kan sagen ikke afgøres. I givet fald skal sagen genbehandles på en ny lovligt indkaldt generalforsamling. Denne vil være beslutningsdygtig i forhold til det berørte forslag uanset antal fremmødte, blot der blandt de fremmødte er 2/3 flertal for forslaget.

§ 18. OPLØSNING
Stk. 1. Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes af et kvalificeret flertal jf. §17 stk. 2 og 3, og det kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Ved opløsning af klubben, hvor klubbens aktiviteter ikke overføres direkte til en anden kajakklub (sammenlægning), anbringes formuen i DKF’s varetægt, hvor den skal henstå i  indtil 10 år med henblik på etablering af en kajakklub i Aarhus Kommune. Frigivelse af formuen sker efter DKF’s nærmere bestemmelser. Efter 10 år kan DKF frit disponere over formuen.

§ 19. IKRAFTTRÆDELSE
Disse vedtægter er blevet justeret, så de i højere grad følger DKF’s generelle anbefalinger. I forhold til bestemmelserne i de hidtil gældende vedtægter er der primært ændret i regler for tvangsudmeldelse og eksklusion samt en justering af tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Vedtægterne træder i kraft efter beslutning på to ekstraordinære generalforsamlinger hhv. den 12. april 2014 og den 18. april 2015. Hidtidige vedtægter af 19. april 1989 samt alle efterfølgende vedtagne ændringer ophæves hermed.