Reglementer

BÅDREGLEMENT

(opdateret juni 2018)
På grund af hensyn til såvel egen sikkerhed, som behandling af klubbens materiel gælder følgende punkter omkring valg og brug af kajakker.

 • Bådrum 1 - Ingen begrænsning
 • Bådrum 2 - 200 km indenfor 3 år
 • Bådrum 3 - 500 km indenfor 3 år
 • Bådrum 4 - 1.000 km indenfor 3 år

 • Til ture må bådrum 1 og 2 benyttes
 • Til stævner må alle kajakker benyttes
 • Andet kan aftales med bestyrelsen

Medlemmer kan i begrænset omfang låne en kajak fra bådrum 1 eller 2 til en privat tur, dog ikke i når der er klubarrangementer, herunder instruktion. Bestyrelsen skal altid give tilladelse, der i givet fald fås ved at skrive til bestyrelse@mkc-kajak.dk.

 

SIKKERHEDSREGLEMENT

(opdateret oktober 2022)

§ 1. FORMÅL
Formålet med dette reglement er at hindre at klubbens medlemmer bringer sig selv, andre eller materiel i fare.

§ 2. GENERELLE REGLER
Det er ethvert medlems pligt at overholde sikkerhedsreglementet, samt at påtale enhver overtrædelse heraf, som åbenlyst vil kunne føre til en farlig situation for andre, eller føre til skade på klubbens materiel.

Ved færdsel til søs har man pligt til at udvise godt sømandsskab, herunder forsøge at hjælpe andre søfarende der er i nød.

Man må aldrig ro længere fra land, end at man, i tilfælde af kæntring, kan bjærge sig i sikkerhed.

Det er ethvert medlems pligt at gøre opmærksom på defekter, som opdages ved klubbens materiel, hvis disse kan gøre det farligt at anvende. Bestyrelsen kan nedlægge forbud mod anvendelse af en privat kajak, som den finder i uforsvarlig stand.

Det er ethvert medlems pligt altid at vedligeholde sine kajakfærdigheder, således at medlemmet ikke udsætter sig selv eller andre for fare, og at klubbens materiel ikke udsættes for ukorrekt brug, som kan føre til skader.

§ 3. SÆRLIGE REGLER
Bestyrelsen kan opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer. Dette gælder specielt for medlemmer, som lider af sygdomme der medfører, at de kan miste bevidstheden eller få lammelser.

§ 4. FRIGIVELSE
For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) skal man opfylde følgende betingelser:

 • Man skal være fyldt 12 år.
 • Man skal kunne svømme 600 m.
 • Man skal kunne bjærge sig selv og kajakken efter en kæntring 200 m fra land.
 • Man skal kunne tømme en bordfyldt kajak og entre den fra stranden, i det vejr medlemmet agter at tage ud i.
 • Man skal kunne udføre "Makkerhjælp".
 • Man skal have kendskab til de almindelige regler for færdsel til søs.
 • Man skal have roet minimum 75 km.

Bestyrelsen kan inddrage rettigheden til at ro uden ledsagelse.

Medlemmer, der ikke er frigivet, skal ledsages af et frigivet medlem, som er fyldt 16 år og har roet minimum 200 km.

§ 5. SÆRLIGE REGLER FOR MEDLEMMER UNDER 16 ÅR
I perioden 1. oktober til 1. maj må man ikke ro alene. Man må ikke ro uden for det lokale rofarvand uden følge af et frigivet, myndigt medlem, medmindre bestyrelsens tilladelse foreligger. Normalt må man ikke ro længere fra land end 100 m.

For at opnå ret til at ro uden ledsagelse (frigivelse) skal man, udover det i §4 nævnte, opfylde følgende betingelser:

 • Man skal have roet minimum 200 km.
 • Man skal have værgens tilladelse til at ro alene og til at få udleveret nøgle.
 • Bestyrelsen skal vurdere at frigivelsen er forsvarlig.

§ 6. SÆRLIGE REGLER FOR MEDLEMMER UNDER 12 ÅR
Børneroere skal ved roning altid være i nært følge med et frigivet, myndigt medlem.

Senest ved indmeldelsen skal børn kunne dokumentere at de kan svømme 350 m. Ved deltagelse i kaproning i yngste klassen (eller ældre klasser) skal kravene i §4 pkt. b - g dog være opfyldt.

§ 7. SIKKERHEDSUDSTYR
Ved roning i perioden 1. oktober til 1. maj skal CE-mærket svømmevest bæres. I den resterende periode skal den som minimum medbringes i kajakken. Dog skal ikke-frigivne medlemmer samt medlemmer under 16 år bære redningsvest hele året. For frigivne medlemmer mellem 12 og 16 år kan instruktør/træner dog lejlighedsvis give tilladelse til at ro uden svømmevest i tilfælde af godt vejr.

§ 8. LOKALT ROFARVAND
Klubbens lokale rofarvand defineres som kyststrækningen mellem Marselisborg Havn og Norsminde Havn samt Norsminde Nor. Endvidere Brabrand Sø og Århus Å.

§ 9. LANGTURSREGLEMENT
Roning udenfor det lokale rofarvand jvf. § 8 betragtes som langtursroning.

Man skal have roet minimum 500 km før man må tage på langtur uden ledsagelse.

Ved langtursroning skal følgende medbringes, udover det i §7 nævnte:

 • Øse, eller anden lænsesystem.
 • Kort medmindre man er godt stedkendt i området.
 • Ved ture på åbent hav skal der benyttes surfski, eller anden kajak, med tilstrækkelig opdrift til både at bære kajak og roer, i bordet tilstand. Der skal altid bæres svømmevest ved roning på åbent hav. 

Inden klubben forlades skal man så vidt muligt oplyse sin planlagte rute/rofarvand samt forventet hjemkomst - på KM-PC’en.

§ 10. SÆRLIGE REGLER FOR PERIODEN 1. OKTOBER TIL 1. MAJ
For roning i denne periode gælder følgende skærpede regler:

 • Man må højest ro 50 m fra land, medmindre vandet er roligt, man ror flere sammen og man kan udføre "makkerhjælp".
 • Man må ikke ro alene, hvis isforhold kan besværliggøre svømning til land.
 • Man skal have roet 200 km for at kunne ro alene.
 • Nybegyndere skal have roet 200 km for adgang til vinterroning og skal ro med en erfaren roer.

 

ORDENSREGLEMENT

(opdateret november 2022)

§ 1. ALMINDELIG ORDEN
Det er ethvert medlems pligt til enhver tid, at sørge for at der opretholdes god orden og renlighed overalt på klubbens område samt at behandle alt inventar med største omhu.

Ethvert medlem er forpligtet til at holde sig ajour med gældende ordens-, sikkerheds- og bådreglement.

§ 2. UDSTYR I KLUBHUSET
Udstyr udover kajakker, som et medlem opbevarer permanent i klubhuset, skal være anbragt i bådrummene på de dertil indrettede pladser, eller i privat båd, og være mærket med ejerens navn eller initialer. Udstyr, der i længere tid henligger i klubhuset uden navn, tages i forvaring af bestyrelsen, og udleveres kun mod bevis for ejerrettighed. Melder ejeren sig ikke inden et af bestyrelsen fastsat tidspunkt kan effekterne inddrages og sælges eller anvendes til klubbens brug.

Skabe i omklædningsrummene må kun benyttes til korttidsopbevaring.

Aktive medlemmer kan disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat kajak. Hvis der ikke er ledig plads, noteres medlemmer, der ønsker en bådplads, på en synlig venteliste. En venteplads tildeles til den, der står nr. 1 på ventelisten. Ventepladsen er øverst til højre i bådrum 4. Ny kajak skal være bestilt senest 1 måned efter tildeling af plads. Pladsen til den private kajak skal være medlemmets primære kajak, men kan opsiges fra klubbens side, hvis denne kajak ikke har roet mindst 300 km pr. år. Heraf skal mindst 200 km være fordelt jævnt over sommersæsonen fra standerhejsning til standerstrygning. Kilometerne skal være roet i den kajak, der ligger på pladsen, og kilometerne skal være roet i det lokale farvand med afgang fra MKC. Roede km skal altid registreres løbende. Km der registreres på én gang, vil derfor ikke blive godkendt.  Hvis en plads skal rømmes, skal det ske i løbet af max. én måned.

Der må ikke være private kajakker i klubbens kajakrum 0 til 4.

§ 3. BRUG AF VÆRKTØJ
Klubbens værktøj må bruges af alle klubbens medlemmer, brugere forpligter sig ved brug, til at aflevere værktøjet i samme stand, som ved ibrugtagning. Ved fejl og mangler, skal man hurtigst muligt kontakte den værksteds ansvarlige, så værkstedet altid er i ordentlig stand.

§4. MEDLEMMERS OPSLAG
Opslag skal ske på anvist plads på opslagstavlerne. Opslaget skal være forsynet med den ansvarliges navn og eventuelt telefonnummer samt dato for nedtagning.

§5. FESTER
Anmodning om tilladelse til afholdelse af festarrangementer indsendes til bestyrelsen med liste over arrangementets ansvarshavende. Ansvarshavende skal være til stede under hele festen samt foranledige oprydning senest den følgende dag. Der tillades ikke annoncerede kønsopdelte arrangementer i klubben.

§ 6. ALKOHOL
Indtagelse af alkohol må til daglig kun finde sted i begrænset omfang.

§ 7. RYGNING
Det er strengt forbudt at ryge inden døre i klubhuset, inklusiv bådrum, værksted osv. Desuden opfordres der til at vise hensyn, hvis der ryges udenfor klubhuset, for ikke at genere de øvrige medlemmer.

§ 8. MØBLER I KLUBHUSET
Efter enhver benyttelse af møblerne i klubhuset sættes disse på plads. Møbler må ikke efterlades på terrassen om natten i perioder, hvor der opholder sig mange på stranden.

§ 9. ILD & LEVENDE LYS
Der må ikke optændes grill eller lignende indendørs. Åben ild (herunder stearinlys) må ikke efterlades uden opsyn. Ved grillning på klubbens altan, skal der føres opsyn.

§ 10. SIKRING AF KLUBHUS
Den sidste, der forlader klubhuset, skal sørge for:

 • at det elektriske lys og saunaen er slukket.
 • at varmeapparater er korrekt indstillet.
 • at øvrige elektriske apparater er slukket.
 • at vinduer er lukket (evt. på klem).
 • at der er lukket for alle vandhaner.
 • at klubhuset er aflåst (samtlige døre og porte kontrolleret).

Klubhuset skal være aflåst, når det ikke er under opsyn.

§ 11. NØGLER-BRIK
Nøglebrik til klubhuset udleveres mod betaling af nøgle-gebyr.

§ 12. BESKADIGELSE
Enhver beskadigelse af hus, inventar eller materiel medfører erstatningspligt, medmindre bestyrelsen anser skaden for hændelig. Skader anmeldes til bestyrelsen.

§ 13. FORSLAG OG KLAGER
Forslag og klager indsendes skriftligt til bestyrelsen.

§ 14. GÆSTETURE
Stk. 1 Gæsteture for personer, som ikke før har roet kajak.

 • Erfarne medlemmer, som har roet mindst 1000 km, må lejlighedsvist tage højst én gæst, som ikke før har roet kajak, med på en prøvetur i perioden 1. maj-1. oktober.
 • Gæsteturen må kun foregå mellem nord-enden af hotellet og Ballehage.
 • Gæsten må kun ro i en kajak i nummerrækken 1xx, dvs. de mest stabile kajakker i bådrum 1. Ingen af de øvrige klubbåde må anvendes til gæsteture.
 • Bestyrelsen opfordrer til, at vi alle hjælper hinanden med at huske disse regler, for på den måde at undgå unødvendige ærgrelser pga. ukyndig brug af klubbens materiel og kajakker.
 • Medlemmet skal, inden gæsteroningen begynder, instruere gæsten i vores lokale farvand, og sikre sig at gæsten kan svømme mindst 200 meter i åbent hav.
 • Medlemmet skal desuden give en grundig introduktion til sikkerhed i kajak, og i det anvendte udstyr før gæsteturen påbegyndes.

Stk. 2 Gæsteroning for personer, som er medlem af anden DKF klub.

 • Erfarne medlemmer, som har roet mindst 1000 km, må lejlighedsvist tage personer fra andre DKF klubber, som er frigivet med EPP 2 niveau, med på ture.
 • Ved disse ture må alt klubbens materiel benyttes, såfremt dette afleveres tilbage i samme stand, som ved ibrugtagning.
 • Inden turen begynder, skal medlemmet af MKC sikre sig, at gæsten har tilstrækkelige færdigheder til at benytte det valgte udstyr, og medlemmet skal ligeledes give en introduktion til klubbens farvand.
 • Det er desuden medlemmet af MKC’s pligt at sikre at gæsten kan svømme 200 meter i åbent hav.

Stk. 3 - Anden gæsteroning.

Et medlem af MKC kan jf. stk 1 og 2 alene lejlighedsvist medtage gæsteroere. Hyppigere eller længerevarende gæsteroning kræver bestyrelsens godkendelse.

Frigivne medlemmer af andre kajakklubber i DKF kan låne klubbens materiel og kajakker samt klubbens faciliteter efter nærmere aftale med bestyrelsen. Låneren skal bevise at personen, har de nødvendige kajak færdigheder og kan svømme 200 meter på åbent hav. Bestyrelsen eller et medlem af MKC skal endvidere give en introduktion til klubbens farvand.

Der pointeres at "lejlighedsvis" for samme gæst defineres som maksimalt 5 gange pr. sæson.

§ 15. TURE OG LEJRE
Foranlediger klubbens medlemmer ture og lejre skal følgende almindelige regler iagttages:

 • Andre må ikke forulempes af turens eller lejrens deltagere.
 • Eventuel lejrgrund må kun benyttes med ejerens tilladelse, og skal behandles således, at ejeren gerne ser os igen.

§ 16. DELTAGELSE I KAPRONING
Medlemmer som deltager i kaproning skal kende Dansk Kano og Kajak Forbunds kaproningsreglement.

§ 17. DYR I KLUBHUSET
Dyr i klubhuset er ikke tilladt.

§ 18. SAUNA
Der henstilles at saunaen bruges med omtanke, og at den samtidigt ikke tændes i dagtimerne på varme sommerdage.

§ 19. Gæster
Medlemmer må ikke tage gæster med i bad og sauna, med mindre disse gæster har deltaget i gæsteronings aktiviteter.

Der må kun tages ikke-medlemmer med til to årlige fester (Sct. Hans og Nytår).
Der må kun medtages gæster i begrænset omfang i klubhuset, idet klubhuset primært er til klubbens medlemmer. Gæster ikke må være til gene, når der er mange aktiviteter i klubhuset.